Home Kokuvil Hindu College OSA KHC OSA Canada – Executive Committee 2018

KHC OSA Canada – Executive Committee 2018

377
President Mr. Ravi Ponnampalam (416) 318-6195 ponravi@hotmail.com
Vice President Mr.R.Mahendran 905-294-9670 mahen613@gmail.com
Mr.N.Mahendran (416) 616-4386
Secretary Ms. Maithily Balakumar (416) 388-3935
Asst. Secretary Mr.N.Nageswaran 647-609-5392
Treasurer Mr. S. Achchuthan (416) 836-6937
Asst. Treasurer Mr. V. Puvanesan
Sports Secretary Mr.L.Nagulaendiran
Arts & Culture Ms.Saijanani Suthakar
Youth Affairs Mr.P.Ravichanthiran
Committee Members Ms.Nirajine Sathiyamoorthy
Mr. Ram Prasanna
Ms.Sathiyakala Vijayabalan
Mr.C.S.Shanmuganathan
Mr. George Paranthaman
Mr. Y. Thavalingam
Additional Members Mr. S. Nimalendran
Mr. Ravi Kana
Mr. P. Jeyanthan
Ms. Kavitha Balakumar
USA Coordinator Mr.Jerry Santhiramogan
Patrons Mr. A. K. Tharmendran
Mrs. N. Thurairajasingam
Mrs. N. Thurairajasingam
Mr. T. Vilavarajah
Auditor Mr.S.Ketheeswaran