Home Kokuvil Hindu College OSA KHC OSA Germany – Executive Committee 2010/11

KHC OSA Germany – Executive Committee 2010/11

290
President Mr.Velautham Gunasekeran 0231/1770196 segar@gmx.net
Vice President Mr.Ponuthurai Vijayendran 0688/77458
Mr.Rasiah Murugiah 0231/577371
Secretary Mr.Thevarajah Thevakumaran 0231/1770238 theva_2007@hotmail.de
Asst Secretary Mr.Naganathan Manoharan 0214/601241
Treasurer Mrs.Uthayarani Thiyagalingam 02591/948198
Asst. Treasurer Mr.Rasiah Vasantharasan 0202/551440
Auditor Mrs.Rasadevi Selvanayagam 0202/2791783
Culture/Art Mr.Kanagaratnam Thirukkumar 0231/5678084
Committee members Mr.Suppiramaniam Packiyanathan
Mr.Muthaiah Yogarajah
Mrs.Rajalakshmi Raviranjan
Mr.Sanmuganathan Shanthanathan
Mrs.Karunananthi Shanthanathan
Mr.Thevarajah Jeyakumar
Mr.Seladuraj Suththanandan
Mrs.Kiruparathy Sivaram
Mrs.Karunaranjani Sukumar
Mr. Thevarajah Srikanthan
Mr. Kanagarajah Sathiyamoorthy
Mr.Paramanantham Thananjeyan
Mr.Thevarajah Thevapirathapan
Patrons Mr. A. Ahiladas 0094212222646
Mr.A.Panchalingam 0094212223754