Home Kokuvil Hindu College OSA KHC OSA United Kingdom – Executive Committee 2019/20

KHC OSA United Kingdom – Executive Committee 2019/20

487
President Mr.S.Satkunanathan 07766 562557 satkin.khc@gmail.com
Vice President Mr.S.Sriranjan 078 4152 2514 khc_osa@sriranjan.com
Mr.N.A.Pirapaharan 079 3278 0693 vcnaps@hotmail.com
S.Selvaratnam 077 7922 2846 sellyselvaratnam@aol.com
Secretary Mr.N.Prabakaran 078 7735 4685 praba05n@yahoo.co.uk
Asst. Secretary Mr.V.Mathetharan 07576 600994 mathetharan@hotmail.co.uk
Treasurer Mr.A.S.Pirapagaren 078 7735 4685 asprabu@yahoo.com
Asst. Treasurer Mr.N.Ravikumar 078 9475 9259
Sports Secretary Mr.T.Ranjithraj
Asst. Sports Secretary Mr.V.Regikanthan
Committee members Dr.R.Karunakaran
Mr.N.Nanthagopan
Mr.A.Arunachalam
Mr.S.Sri Vijaya
Mr.S.Sivarajah
Mrs.S.Mahalingam
Mrs.S.Gowri
Mr.T.Thiruketheeswaran
Mr.P.Thanapalachandran
Co-Opted Members Mr.M.Arichanthiran
Mr.M.Arichanthiran
Mrs.G.Balasubramaniam
Mr.R.Satheeskaran
Mrs.Satchithannntham
Mrs.T.Singam
Mr.M.Jayakumar/td>
Mr.S.Kandeepan/td>
Mr.Arulraj
Mr.N.Nanthakumaran
Mr.V.Vigneswaran
Mr.T.Suhirtharan
Mr.N.Sathananthan
Auditor Mr.G.Chettiar 0740 298 8169 smc2@sky.com
Patrons Mr.M.Gnannshambanthan
Mr.S.Kanagasundaram
Dr.K.Satpasorubarajah
Dr.P.Arumugaraasah
Mr.R.Rajamaheswaran
Mr.Kanthapillai
Mr.S.Thedchenamoorthy